Tám Năm Mần Tổng Thống – 8 Years of Obama : INCREDIBLE FANTASIES OF OUR TIME !!!

THESE FACTS ARE BASED ON GOVT REPORTS.

ONE OF THE MOST INCREDIBLE FANTASIES OF OUR TIME (Thành Tích – Di Sản OBAMA: NHỮNG DỮ KIÊN THẬT DỰA VÀO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ MỸ – MỘT TRONG NHỮNG ẢO TƯỞNG VÀ HUYỀN THOẠI KHÓ TIN TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA).

"REAL NEWS"
0c3Rh.jpg